سي‌دي مجموعه مقالات 11 سال کنفرانس شبکه‌هاي توزيع برق---> کليک کن
عنوان مقاله نويسنده اولکنفرانس مشاهده مقاله
معيارهاي انتخاب براي بريکرهاي SF6 و خلأ در ولتاژ متوسط بختياري زاده- حسين اول مشاهده
انتخاب بهينه ترانسفورماتورهامهذب ترابي- سعيد اول مشاهده
بررسي القاء ولتاژ بر روي خطوط سيستم توزيع براثر برخورد صاعقه به مجاورت خط و تاثير سيم زمين و برقگير بر روي دامنه ولتاژ القائيوحيدي- بهروزاول مشاهده
محدوديتهاي انتقال شبکه سراسريابوذرجيرندهي- قهرمان اول مشاهده
بررسي قطع شدگي فاز در موتورها و نحوه حفاظت آنها رسول زاده- محمداول مشاهده
کاهش اثرات اتصال کوتاه بر مشترکين شمالي- اصغر رشيد اول مشاهده
بررسي فني و اقتصادي استفاده از کابلهاي خودنگهدار هوايي ناظم الرعايا- رحيم اول مشاهده
رله هاي حفاظتي بدون منبع تغذيه کمکي واحديان- فرشيد اول مشاهده
اهميت تعرفه ها بر اعمال مديريت مصرف و تنظيم قله بار مهذب ترابي- سعيداول مشاهده
تاثير کليدزني خازن هاي فشارقوي بر روي شبکه هاي توزيع و صنعتي قندهاري- حميدرضا اول مشاهده
اتصال زمين در شبکه هاي توزيع فشار ضعيفسليمان آذر- رحيم اول مشاهده
تخصيص انرژي يا قدرت توليد شده به بخشهاي مختلف اقتصادي شفيعي- يدالهاول مشاهده
شيوه هاي بررسي مصرف انرژي در صنايع حبيبي- منوچهر اول مشاهده
معرفي روش سيکلي خطي در پيش بيني پيک بار ساليانه و کاربرد آن در پيش بيني بار شرکتهاي برق منطقه اي مشکيني- بيژن اول مشاهده
شيوه هاي مناسب برق رساني به روستاهاناصح- غلامرضا اول مشاهده
روش کم هزينه کردن شبکه روشنايي معابرحاتمي- حسين اول مشاهده
روش هاي بهينه برق رساني به مناطق روستايي کوهستاني و مناطق سنگين ابوالقاسمي- ناصر اول مشاهده
روان آموزي ايمني مدلي پيشگيرانه براي حوادث در صحنه هاي گسترده و پراکنده و عمليات لحظه اي توزيع نيروي برقکبروي- مجيد اول مشاهده
اثرات عدم تعادل بار در شبکه هاي توزيع صفرنوراله- علي اول مشاهده
تحليلي بر پديده خطاي داخلي در تابلوهاي فلزي تمام بسته در شبکه هاي توزيع نيرو مؤمن- ابراهيم اول مشاهده
کنترل بهينه قدرت راکتيو کنارنگي- رسول اول مشاهده
بررسي يک حادثه رحمتي- منوچهر اول مشاهده
روشهاي بهره گيري بهينه از سيستم روشنايي معابر عمومي در توزيع رحماني- محمد اول مشاهده
تحليل مالي در سيستمهاي توزيع انجامي- مهدي اول مشاهده
بررسي علل بروز حوادث در شبکه هاي توزيع نيرو و روشهاي پيشگيري از آن صدرا- محمود اول مشاهده
شيوه هاي مناسب آزادسازي ظرفيت تجهيزات برق حيدري- قدرت الهاول مشاهده
بهينه کردن تلفات در سيستم هاي توزيع با استفاده از خازن حسينيان- سيد حسيناول مشاهده
تامين برق مناطق روستايي و کم جمعيت قرار گرفته در مسير خطوط انتقال انرژي الکتريکي زينعلي- محمد اول مشاهده
نقش کولرهاي آبي در کاهش مصرف برق شبکه هاي توزيع نيرو فتحي- هاشماول مشاهده
پست مدولار A کرمعلي- عباس اول مشاهده
کاهش اثرات سوء افزايش ولتاژ در مناطق شهري بر انسان پوررفيع عرباني- محسناول مشاهده
استفاده از برنامه هاي کامپيوتري در طراحي و برنامه ريزي شبکه هاي توزيع نيرو ميرآقا- فريبرز اول مشاهده
چند مدل مناسب جهت محاسبه جريمه بدي مصرف در شبکه هاي توزيع نيرو با کمالي- شيرين اول مشاهده
انتخاب بهينه خازن هاي موازي در شبکه توزيع محبوبيان- بهروزاول مشاهده
بررسي برقدارکردن روستاهاي ايرانساعي- جواد اول مشاهده
شيوه مناسب محاسبه قيمت تمام شده انرژي در نيروگاهها کدخدازاده- سعيداول مشاهده
اثر تغيير ساعت مصرف انرژي الکتريکيرنجبر- عليمحمد اول مشاهده
آثار پيري و فرسودگي اجزاء شبکه هاي توزيع و فوق توزيع نيرو ابوالقاسمي- ناصردوم مشاهده
بررسي و ارزيابي اضافه ولتاژهاي ناشي از برقدارکردن خطوط هوايي و کابلهاي زميني 20 کيلوولتي در شبکه هاي توزيعحسينيان- سيد حسين دوم مشاهده
مطالعه هارمونيک هاي شبکه فاريابي دوست- حسين دوم مشاهده
کاربرد سيستمهاي ترموگرافيک مادون قرمز در تعميرات و بازرسيهاي فني شبکه هاي توزيع نيرو پوستي- نورالدين دوم مشاهده
بررسي آماري عيوب ترانسفورماتورهاي توزيعمشکوه الديني- محمدرضادوم مشاهده
ارزيابي روشهاي مختلف مديريت مصرف در جامعه ايران پارسا مقدم- محسندوم مشاهده
استفاده از کنتورهاي کارتي بجاي کنتورهاي الکترومکانيک و مزاياي آنها نسبت به نوع قديمي صالحي- مصطفي دوم مشاهده
بررسي برق رساني به صنايع از طريق نيروگاههاي اختصاصي با اتصال به شبکه سراسري اطمينان- مسعود دوم مشاهده
ارزيابي اقتصادي توليد انرژي در نيروگاههاي برق - آبي کوچک (نيروگاه برق آبي کوچک ياسوج) کاظمي- سيد حسن دوم مشاهده
کاربرد منطق فازي در پيش بيني بارقوجه بکلو- حسن دوم مشاهده
بهبود تنظيم ولتاژ در خطوط توزيع انرژي الکتريکي قاضي- رضا دوم مشاهده
تعيين ضريب قدرت اقتصادي بر اساس خازن گذاري در شبکه توزيع برخوردار- پيروز دوم مشاهده
تقليل بار راکتيو کارخانجات توسط ژنراتورهاي موجود در آنها عباسي- حسين دوم مشاهده
نصب بهينه خازن هاي موازي در سيستمهاي توزيع کنارنگي- رسول دوم مشاهده
علل تغيير باردهي کابلهاي تک رشته فشارقوي بازره فلزي تحت تاثير اشکال مختلف زمين کردن و آرايش آنها فداکار- فريبرز دوم مشاهده
حفاظت و ايمني تجهيزات شبکه هاي توزيع و لوازم مصرف کنندگان در مواقع رفتار غيرعادي شبکه موسوي- عبدالله دوم مشاهده
نگرشي بر حفاظت شبکه هاي توزيع در تحليل حادثه اي که دو برادر را به قرباني گرفت ايزدي- عبدالرحيم دوم مشاهده
استفاده از کابل نوري براي ايزولاسيون ترانسهاي جريانرستمي- مهشيددوم مشاهده
بررسي حادثه مورخ 28 /8 /69 پست 66 کيلوولت درواهي صحرائيان- سيد محمد حسندوم مشاهده
بررسي علل قطع فاز از شبکه 20kv و راه حل عملي جهت جلوگيري از خسارت به تجهيزات شبکه و مشترکين کرميان- رضا دوم مشاهده
سيستم توزيع نيرو را دريابيم بهمن پور- احمد علي دوم مشاهده
متحول ساختن ساختار سازماني و افزايش بهره وري نيروي انساني از طريق کاربري طرح هاي کارمزدي فاضلي- سهراب دوم مشاهده
مکانيزمهاي جديد مديريتي در صنعت برق مهذب ترابي- سعيد دوم مشاهده
نقش ترانسفورماتورها در کاهش ضريب اطمينان برق رساني شبکه هاي توزيع نيرو فخاري- محسن دوم مشاهده
برآورد مقدار تقريبي بار شهر اصفهان تا 15 سال آينده ساساني- محمددوم مشاهده
روشهاي اندازه گيري مقاومت بازنگري و اصلاح شبکه زمين پستهاي فشارقوي صفرنوراله- علي دوم مشاهده
پيش بيني هاي ايمني جهت جلوگيري از برق گرفتگي در شبکه هاي توزيع و مصرف محسني- حسين دوم مشاهده
سيستم کنترل پيشرفته شبکه توزيع برق با استفاده از تکنولوژي جديد مخابراتي سهيلي- علي اکبر دوم مشاهده
مدلي مناسب جهت ارزيابي اقتصادي در مطالعات سيستم فارسيجاني- فاطمه بانودوم مشاهده
برق گرفتگي در گستره فشار ضعيفروحي لاريجاني- سعداله دوم مشاهده
کاربرد SVC براي کنترل بهينه قدرت راکتيوحقي فام- محمود رضا دوم مشاهده
استفاده از زبان منطقي پرولاگ در کاربردهاي زمان واقعي شبکه هاي قدرت جلالي کوشکي- حسين دوم مشاهده
ويرايشگر گرافيکي پايگاه اطلاعاتي شبکه هاي قدرت احسان- مهديدوم مشاهده
جايگاه و نقش آموزش و تدوين نظام آموزشي مناسب براي بخش توزيع کياني- جليل دوم مشاهده
منافع اقتصادي نصب خازن در شبکه هاي توزيع حاتمي- حسين دوم مشاهده
تصحيح کننده هاي ضريب قدرت و بررسي نحوه عملکرد صحيح آنها در مواد رستمي- مهشيد دوم مشاهده
مدل قوس الکتريکي در کليد هاي فشار قويمهدوي- جواد دوم مشاهده
جايگاه و نقش آموزش و تدوين نظام آموزشي مناسب براي بخش توزيع مهري نيازي- ادريس دوم مشاهده
مرور بر روشهاي بهينه سازي وکنترل سيستمهاي توزيعمدني- سيد محمددوم مشاهده
راه آهن برقي و استفاده بهينه از انرژي در حمل و نقل لوکس- کارودوم مشاهده
نقش انواع بارها در ايجاد هارمونيک ها در شبکه توزيع- اثرات و کنترل هارمونيک ملکاني- روح الله دوم مشاهده
Distribution Network System PlanningAxelsson- Bo دوم مشاهده
ضرورت برنامه ريزي علمي در شبکه توزيع برق کشورحجت- مسعود سوم مشاهده
چگونه مشترکين را با مديريت مصرف آشنا کنيم پارسا مقدم- محسنسوم مشاهده
گرايشهاي توسعه اقتصادي و اثرات آن در بازدهي سرمايه گذاريهاي صنعت برق روحي لاريجاني- سعداله سوم مشاهده
برآورد تقاضاي انرژي مناطق روستائيکاظمي- سيد حسن سوم مشاهده
جايگاه شرکتهاي توزيع در صنعت برق ايرانعمادي- تقي سوم مشاهده
بررسي نرخ بهينه تعرفه برق خبازپيشه- مهدي سوم مشاهده
بهينه سازي خدمات مشترکين يماني نجف آبادي- احمد سوم مشاهده
چند روش براي کاهش استراق انرژي الکتريکيبختياري- عبدالمجيدسوم مشاهده
مديريت تقاضاي مصرف برق پرکار- محمد حسين سوم مشاهده
الگوهاي انرژي و لزوم بکارگيري آنها در توسعه نيروگاهها و سيستمهاي قدرت مسندي شيرازي- محمد علي سوم مشاهده
زيانهاي ناشي از تلفات انرژي الکتريکي در صنعت برق ايران طباطبائي- سيد محمد سوم مشاهده
تشريح آماري و آزمون تجربي تلفات در شبکه هاي توزيعمهذب ترابي- سعيدسوم مشاهده
آزاد سازي قدرت نهفته در شبکه هاي توزيعسليمان آذر- رحيم سوم مشاهده
اثرات نوسانات ولتاژ بر دستگاههاي الکتريکي و روشهاي اصلاح آن در شبکه توزيع معلم- مهدي سوم مشاهده
اثر ترانسفورماتورهاي خانگي بر روي شبکه توزيع کشورحقي فام- محمودرضاسوم مشاهده
اثر کاربرد لامپهاي پربهره و کم مصرفاميدواري نيا- اسداله سوم مشاهده
تعيين بهينه ظرفيت و محل نصب خازن در سيستمهاي توزيع معصومي- حميدسوم مشاهده
بهره برداري بهينه از ترانسفورماتورهاي قدرت در حالت پارالل شرف زاده- محمدرضا سوم مشاهده
بررسي تلفات در شبکه هاي برق و پيشنهاد روشهائي جهت کاهش آن نيکزاد فتاح سوم مشاهده
مشکلات موجود در جهت ارائه استاندارد اجرائي براي پستهاي فوق توزيع کشور احمدي پور- محمود سوم مشاهده
بررسي ساختار انواع ترانسفورماتورهاي توزيع در شبکه برق مازندران فياض- علي سوم مشاهده
تاثير خاموشيها در فرسودگي و استهلاک تاسيسات شبکه هاي توزيع شادفر- فرامرز سوم مشاهده
زمان بهينه تعويض لامپ روشنائي معابربيرميان- اسماعيل سوم مشاهده
ارزيابي حفاظت خازنهاي قدرت و بررسي علل انفجار بانکهاي خازني مطوريان- خالد سوم مشاهده
بررسي فيدرهاي 20 کيلوولت به اصطلاح 'نگير'بهمن پور- احمد عليسوم مشاهده
بازنگري جداول فلش سيم براي شبکه هاي توزيعجمال- رضا سوم مشاهده
صرفه جويي در توسعه شبکه هاي توزيع و انتقال نيروساعي- جوادسوم مشاهده
رابطه بهره برداري نادرست با سوختن ترانسفورماتورهاي توزيع عبدي- غلامحسينسوم مشاهده
آشنائي با گالري تکنيک و مقايسه آن با سيستم موجود تاسيسات شهري ارجمند- خسرو سوم مشاهده
مکانيزاسيون شبکه هاي توزيع (نقش مکانيزاسيون در بهينه سازي و بهنگام سازي بهره برداري شبکه هاي توزيع)شهلازاده- غلامرضا سوم مشاهده
نرم افزار طراحي روشنائي معابر ( SLD ) حقي فام- محمودرضا سوم مشاهده
برنامه کامپيوتري تحليلگر شبکه توزيع مقدم- پرويز سوم مشاهده
کاربرد هوش مصنوعي در يافتن محل عبور بهينه کابلهاي توزيع عزيزي ثالث- فريدون سوم مشاهده
تعيين مکان ظرفيت و حوزه سرويس دهي بهينه پستهاي توزيع صفارپور- غلامرضاسوم مشاهده
تهيه بسته نرم افزاري DFMFA (جهت سهولت مطالعات کامپيوتري حالت گذاري سيستمهاي قدرت) شيخ- مسعود سوم مشاهده
مديريت توزيع انرژي با استفاده از سيستم M-SCADA شعاري نژاد- سعيدسوم مشاهده
کاربرد شبکه هاي عصبي در عيب يابي سيستمهاي توزيع الکتريکي خان محمدي- سهراب سوم مشاهده
برنامه ريزي منطقي براي تشخيص عيب در شبکه هاي حلقوي توزيع سجودي- مصدق سوم مشاهده
بررسي مشکلات شبکه هاي توزيع در مناطق ساحلي استان هرمزگان معين جهرمي- فضل اله سوم مشاهده
بررسي عوامل آسيب رسان به پايه هاي چوبي و فلزي و نحوه جلوگيري از آنها عطاري- محمد سوم مشاهده
بررسي و مقايسه روشهاي مختلف رکوردگيري مصرف مشترکين برق اسماعيلي- سيد مهدي سوم مشاهده
نقش تعميرات دوره اي در تقليل حوادث و خاموشيها جهان بين- عليسوم مشاهده
بررسي شيوه هاي بستن شيلد کابل و سر کابلنيکنام- محمود سوم مشاهده
بررسي مسئله خوردگي در پايه هاي بتنينوبخت- سيد قاسم سوم مشاهده
بررسي مشکلات شبکه هاي توزيع در مناطق ساحلي خوش خلق- غلامرضاسوم مشاهده
بررسي اثرات ميدانهاي الکترومغناطيسي بر روي بدن انسان رهنورد- محمد حسينسوم مشاهده
بررسي سيستمهاي سه فاز نامتقارن با بارهاي نامتعادل احسان- مهديسوم مشاهده
مطالعه پديده فرورزونانس در سيستمهاي قدرت الکتريکيقاضي- رضاسوم مشاهده
اندازه گيري افزايش مقاومت الکتريکي ناشي از تنشهاي مکانيکي و حرارتي در دو نمونه سيمهاي شبکه برق رساني صالح پور- بهروز سوم مشاهده
اصلاح ولتاژ القائي در شبکه هاي توزيع هوائيصحرائيان- محمد حسنسوم مشاهده
پخش بار مستقيم در شبکه هاي سيستم توزيعشفيعي خور- محسن سوم مشاهده
ترانسفورماتورهاي هرميتک و کاربرد آن در شبکه هاي توزيع کريمي- محمد رسولسوم مشاهده
بررسي و تحليل حوادث و اتفاقات عمده زيان بار شبکه هاي توزيع موسوي- عبداله سوم مشاهده
بررسي عملکرد پستهاي با عايق گازي GIS در شبکه برق ايران بيگلري- منوچهرسوم مشاهده
کنترل تپ چنجرها زير بار ضيائي- فرزاد سوم مشاهده
طراحي پايه هاي بتني براي خطوط انتقال و توزيع نيروساسوني زاده- عبدالعظيمسوم مشاهده
بررسي نقش رله اتصال مجدد در شبکه هاي توزيععلوي- سيد علي سوم مشاهده
اولويت بندي شرايط اضطراري هنگام اضافه بار و افت ولتاژ در شبکه عابدي- مهرداد سوم مشاهده
سيستم خبره عيب يابي و تشخيص علائم در پستهاي انتقال نيرو شايانفر- حيدرعلي سوم مشاهده
استفاده از خطوط چند مداره دو ولتاژ در نواحي متراکم و پرمصرف ابوالقاسمي- ناصر سوم مشاهده
Frequency - Dependent Resistance Calculation of Stranded Conductors in Transmission Lines by an Exponential Formula Based on the Subdivision Technique Mehrdad M.Kashani سوم مشاهده
Factors, Influencing Upon The Development of Electric Nets of Azerbaijan Republic Ramazanov Kerim سوم مشاهده
نقش ترانسفورماتورهاي توزيع در تلفات شبکهحيدري- قدرت الهچهارم مشاهده
بررسي تلفات انرژي در شبکه برق هرمزگانسليمان آذر- رحيم چهارم مشاهده
گذراي ناشي از سوئيچ کردن خازنهاي قدرت در سيستم توزيع و انتقال و روش حذف آنها قاضي- رضا چهارم مشاهده
نقش برنامه ريزي تعميرات در بهينه سازي بهره بردارياخوان- محمد جوادچهارم مشاهده
بررسي علل بروز سوئينگها و تاثير آنها بر روي شبکهآل محمد- سيد جمال الدينچهارم مشاهده
بهينه سازي محل و مقدار خازنهاي شنت در شبکه شعاعي جهت کاهش تلفات برهمندپور- همايون چهارم مشاهده
کاربرد سيستم هاي خبره در زمينه تشخيص و ارزيابي خطا در شبکه هاي قدرت شايانفر- حيدرعلي چهارم مشاهده
تعيين مکان و ظرفيت بهينه خازن در شبکه هاي توزيع با استفاده از روش گراديان برداري مدني- سيد محمد چهارم مشاهده
پيرامون برنامه ريزي تعميرات و نگهداري در صنعت برق فقيه- نظام الدينچهارم مشاهده
نقش تعميرات دوره اي در افزايش قابليت اطمينان سيستمقوجه بکلو- حسنچهارم مشاهده
نرم افزار برآورد با ر و انرژي در برنامه ريزي سيستمهاي توزيع انژري الکتريکي ايزدي- محمد هادي چهارم مشاهده
پيش بيني کوتاه مدت بار روزانه توسط شبکه هاي عصبيجمالي- صادقچهارم مشاهده
پيش بيني بار در شبکه توزيع بوسيله شبکه هاي عصبي مشتاق- جمالچهارم مشاهده
تاثير خطاي پيش بيني بار در طراحي اقتصادي پستهاي فوق توزيع ساعي- جواد چهارم مشاهده
تعيين مولفه هاي پيک مصرف برق در محدوده برق منطقه اي هرمزگان و حد کاهش آن روحي لاريجاني- سعداله چهارم مشاهده
بررسي منحني بار مناطق گرمسير (استان هرمزگان)نعمتي- غلامرضاچهارم مشاهده
مديريت مصرف و مديريت انرژي با اسکادااعلمي- حبيب ال..چهارم مشاهده
مشکلات استفاده از سيم پيچ سوم ترانسفورماتورها در شبکه برق آذربايجان و روشهاي مقابله با آن بهاروند- علي چهارم مشاهده
بررسي علل بروز حوادث در تپ چنجر ترانسفورماتورهاي چند پست فوق توزيع شبکه آذربايجان و روشهاي مناسب جلوگيري از اين حوادثمهدي پور- غلامحسينچهارم مشاهده
تاثير سوء درجه حرارت محيط در کارائي تجهيزات از جمله ترانسفورماتورها فاضلي- سهراب چهارم مشاهده
انتخاب بهينه سيستم توزيع برق و رابطه آن با زمين در شبکه هاي فشار ضعيف از ديدگاه ايمني واحدي- سياوش چهارم مشاهده
تاثير عملکرد آلودگي محيط بر روي مقره ها و روشهاي مناسب بهبود عملکرد ايزولاسيون شبکه انتقال در مقابل آلودگيامرالهي- محمد حسين چهارم مشاهده
بررسي خوردگي و پوسيدگي در پايه هاي انتقال نيرو در مناطق ساحلي و روشهاي مقابله با آن ايراني- محمد چهارم مشاهده
بررسي پديده خوردگي پايه هاي بتوني در مناطق ساحلي و روش مقابله با آن ساسوني زاده- عبدالعظيم چهارم مشاهده
بررسي خوردگي و پوسيدگي در پايه هاي فلزي و بتوني و چوبي و روشهاي مقابله با آن نيکوکار- مصطفي چهارم مشاهده
بررسي علل فرسودگي تيرهاي بتوني در منطقه اصفهان و ارائه راه حلهاي تعميرات ميرطلائي- کمال چهارم مشاهده
حفاظت خطاي فاز به زمين و کاربرد ترانس زمين براي شبکه هاي توزيع روشن ميلاني- افشين چهارم مشاهده
روش صحيح تنظيم رله هاي جرياني در شبکه هاي توزيعحق شناس- سيد محمودچهارم مشاهده
تاثير هارمونيک هاي جريان بر زمان عمل رله هاي IDMT در شبکه هاي توزيع قاسمي- فروزان چهارم مشاهده
کاربرد مقره هاي رزيني در شبکه هاي توزيعسهيلي- علي اکبر چهارم مشاهده
بررسي شرط ابقاء پايداري حرارتي در کابلها و اهميت آن بويژه در مناطق گرم ديان- سيد محسن چهارم مشاهده
روشي براي مکان يابي عبيب کابلنوشاد- محمد علي چهارم مشاهده
مقايسه سيستم هاي يکفاز و سه فاز در شبکه هاي توزيع نيرو اطهري انارکي- ميرهاشمچهارم مشاهده
آناليز حساسيت براي انتخاب کابل در سيستم هاي توزيع قدرت الکتريکي طهماسبي- فرهاد چهارم مشاهده
مقايسه کنتورهاي الکترونيک و الکترومغناطيسعراقي- سيد مهدي چهارم مشاهده
اختلاف فازسنج ديجيتال نوذري- ايرج چهارم مشاهده
پردازش نقشه هاي جغرافيايي براي سيستم اطلاعات جغرافيايي شبکه هاي توزيع صفارپور- غلامرضا چهارم مشاهده
معرفي نرم افزار EFB براي کاربران EMTP حقي فام- محمود رضا چهارم مشاهده
تحقيقات و آموزش در صنعت برق ارائه يک برنامه مؤثر در ارتباط دانشگاه و صنعت برق معلم- مهدي چهارم مشاهده
انتخاب بارگذاري مناسب با توجه به شرايط جوي و محيطي جواهرمنش- معصومهچهارم مشاهده
بررسي تلفات انرژي الکتريکي در شبکه ايرانشکوري راد- احمدچهارم مشاهده
طراحي و ساخت کنترل کننده توان راکتيو جهت بهبود راه اندازي موتورهاي القائي و بهبود ولتاژ شبکه تغذيه و صرفه جويي در مصرف انرژي الکتريکي قاضي- رضا پنجم مشاهده
کاربردهاي 'تروتکنولوژي' در مديريت و برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات تجهيزات برق حاج شير محمدي- علي پنجم مشاهده
روش هاي برآورد فني و اقتصادي در طراحي شبکه هاي توزيع براي مناطق روستائي ابوالقاسمي- ناصر پنجم مشاهده
برنامه ريزي براي گسترش بهينه پستهاي توزيع در شبکه هاي با مقياس بزرگ گرجي- احمد پنجم مشاهده
نقش مديريت بار براي کاهش پيک شبکه با استفاده از کنترل صنايع آل محمد- جمال الدين پنجم مشاهده
طراحي بهينه شبکه هاي فشار متوسط توزيع به کمک هوش مصنوعي صفارپور- غلامرضاپنجم مشاهده
پيش بيني بار در شبکه هاي توزيع به روش رگرسيون بهبود يافته قرشي- شمس الدين پنجم مشاهده
ضرورت برنامه ريزي و مراعات ظرفيت هاي ذخيره اي عقلائي در سيستم توزيع نيرو بهمن پور- احمد علي پنجم مشاهده
طراحي جامع شبکه هاي توزيع و بررسي فني اقتصادي آن اعلمي- حبيب اللهپنجم مشاهده
پيش بيني بار در شبکه هاي برق آذربايجان با استفاده از فيلتر کالمن تعميري اسکوئي- احمد پنجم مشاهده
ديدگاه هاي مهم برنامه ريزي کوتاه مدت در سيستم هاي توزيع ايزدي- محمد هادي پنجم مشاهده
نوسانات ولتاژ در شبکه هاي توزيع و شبيه سازي ديناميکي از راه اندازي موتورهاي القايي در شبکه عابدي- مهرداد پنجم مشاهده
تنظيم ولتاژ و توان راکتيو در شبکه هاي توزيع با توجه به مسائل اقتصادي نصرآزاداني- حسن پنجم مشاهده
کنترل بهينه قدرت راکتيو با استفاده از کمپانزاتورهاي VAR استاتيکي کنارنگي- رسول پنجم مشاهده
اثرات نامتعادلي بار در شبکه هاي توزيعسليمان آذر- رحيم پنجم مشاهده
نقش اساسي انجام تعميرات با روش خط گرم در کم کردن ميزان خاموشي شبکه هاي توزيع نيرو نعمت زاده- محمد پنجم مشاهده
محاسبه تلفات در خطوط توزيع انرژي بوسيله يک روش جديد احتمالاتي علي اکبر گلکار- مسعود پنجم مشاهده
بررسي اثرات عدم تعادل بار و ارائه روشهاي عملي به منظور متعادل نگهداشتن بار شبکه محسني شوشتري- علي اکبر پنجم مشاهده
کاهش هارمونيک جريان بارهاي غيرخطي با استفاده از روش تزريق هارمونيک در شبکه هاي توزيع نظرزاده- جلال پنجم مشاهده
جايابي بهينه خازن در خطوط توزيع انرژي الکتريکي با در نظر گرفتن اثرات هارمونيک قاضي- رضا پنجم مشاهده
اصول انتخاب و برآورد ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع پورهاشم- مهديپنجم مشاهده
استفاده از روکش نفوذي گوگرد در تيرهاي بتني شبکه هاي توزيع براي افزايش دوام و عمر آنها ميرطلائي- کمال پنجم مشاهده
مطالعه و بررسي امکان حذف تپ چنجر در ترانسفورماتورهاي توزيع امجدي- علي اصغر پنجم مشاهده
روشهاي شناخت و کاهش تلفات در ترانسفورماتورهاي توزيع بهاريوند- عليپنجم مشاهده
مدخلي بر قابليت اطمينان در شبکه توزيع و گامهائي جهت برآورد شاخص هاي مربوطه زندي- صلاح الدين پنجم مشاهده
خطاهاي امپدانس بالا در شبکه توزيع بررسي روشهاي تشخيص و آزمايش روي شبکه توزيع معلم- مهدي پنجم مشاهده
بارگيري بهينه از ترانسفورماتورهاي توزيع وفائي- رضاپنجم مشاهده
تعيين شکل بهينه شبکه توزيع جهت کمترين تلفات در بهره برداري برهمند پور- همايون پنجم مشاهده
زيانهاي ناشي از خاموشي بر مصرف کنندگان باکمالي- شيرين پنجم مشاهده
TRANSFORMER LIFE CAN BE EXTENDEDپهلوان پور- بهروز پنجم مشاهده
آيا استفاده از لوازم برق کلاس صفر براي ايجاد ايمني منطقي است؟ موسيسيان- آلديک پنجم مشاهده
آيا وسايل حفاظت فردي مي توانند در پيشگيري از حوادث مؤثر باشند؟ عدل- جواد پنجم مشاهده
نقش مديريت ارزيابي و نظارت در بارور نمودن باور ايمني صدرا- محمود پنجم مشاهده
کاربرد محدودساز رزنانسي LC براي کاهش سطح اتصال کوتاه در پستهاي توزيع بهمني- محمد جعفر پنجم مشاهده
بررسي کاربرد و عدم کاربرد برقگير در ترانسفورماتورهاي توزيع مناطق روستايي رشيدي- مرتضي پنجم مشاهده
جلوگيري از خطرات برق گرفتگي در شبکه روشنائي معابر با پايه فلزي کاظميان- حسين پنجم مشاهده
شيوه هاي مناسب در کاهش حوادثسلجوقي- سيد مهدي پنجم مشاهده
هماهنگي سطوح عايقي بين برقگير و ترانسفورماتورعلمائي- جوادپنجم مشاهده
استرس و تاثير آن بر کارکنانکشتگر- محمد جواد پنجم مشاهده
حفاظت علمي در توزيع و کوردينه آن با فوق توزيع صفر نورالله- عليپنجم مشاهده
کنترل هزينه هاي غرامت کارکنان از طريق ارگونومي سجاديان- سيد کاظمپنجم مشاهده
تجزيه و تحليل حوادث شرکتهاي توزيع و راههاي پيشگيري از حوادث شريعتي- مجيد پنجم مشاهده
کاربرد سيستمهاي هوشمند براي کاهش تلفات در شبکه هاي توزيع جديد- شهرام پنجم مشاهده
نگرشي واقع بينانه به کاربرد کامپيوتر در شبکه هاي توزيع ساعي- مريم پنجم مشاهده
بکارگيري سيستم GIS در برنامه ريزي و تحليل سيستمهاي توزيع انرژي الکتريکي ايزدي- محمد هادي پنجم مشاهده
پيش بيني هوشمند بار سيستمهاي قدرت (پيشگو)صياد- ساعد پنجم مشاهده
محاسبه قابليت اعتماد در سيستم توزيع به عنوان پارامتري در تعيين وضعيت در تعيين وضعيت شبکه موجود و طراحي شبکه جديدمخدومي- محمود پنجم مشاهده
سيستم اطلاعات تصويري شبکه هاي توزيعباقري دربندي- حسين پنجم مشاهده
بررسي تاثير ابعاد شبکه هاي توزيع محلي بر روي سرعت حل معادلات خطي موجود در الگوريتم هاي شبکه هاي برق جاويدي- محمد حسين پنجم مشاهده
شبکه هاي عصبي چند لايه به صورت الگوريتمي براي عيب يابي سيستم هاي توزيع الکتريکي حبيب زاده- علي اصغر پنجم مشاهده
انتخاب حفاظت اصلي و پشتيبان ترانسفورماتورهاي توزيع توسط کامپيوتر عسگريان ابيانه- حسين پنجم مشاهده
داده هاي محاسبات قابليت اطمينان در شبکه هاي توزيع و پيشنهاد روش جمع آوري آنها در شرکتهاي توزيع عابدي- مهرداد پنجم مشاهده
تربيت نيروي انساني براي صنعت و رابطه بين صنعت و دانشگاه محسني- حسين پنجم مشاهده
ارزيابي نيروي انساني اسماعيلي عراقي- سيد مهدي پنجم مشاهده
اثرات ارزشيابي و تعيين پارامترهاي مناسب آن در شرکتهاي توزيع گنجه- آمنه پنجم مشاهده
مشترکين برق و شرکتهاي توزيع (کنکاشي در انتظارات متقابل) مهذب ترابي- سعيد پنجم مشاهده
چگونگي تشکيل شرکتهاي خصوصي توزيع برق و تنظيم تعرفه فروش آنها پرکار- محمد حسين پنجم مشاهده
سيستم حسابداري براي شعب برق شرکتهاي توزيع نيروي برق وقوعي- ابوالفضلپنجم مشاهده
ارائه روشهاي مناسب در جهت رسيدگي به وضعيت روحي و رفاهي کارکنان آبائي- منصور پنجم مشاهده
روش تعيين تعرفه هاي بهينه برقمحدث- نسرين پنجم مشاهده
الگوي مصرف و تبادل اطلاعات با مشترکين شهروزي- محمد عليپنجم مشاهده
عوامل موثر در سياست گذاري نرخ و تعرفه هاي برق انجامي- مهديپنجم مشاهده
ارزيابي فني و اقتصادي روشنايي معابرسعادتمند- مجيد پنجم مشاهده
مشکلات ناشي از کاربرد انبوه لامپهاي کم مصرف بر روي شبکه هاي توزيع حسيني- سيد حسين پنجم مشاهده
بررسي استفاده از حباب مشجر و نيمه مشجر در روشنايي معابر فيض الله زاده- هادي پنجم مشاهده
اصلاح منحني بار به کمک کنترل کننده هاي قابل برنامه ريزي بار پارسا مقدم- محسن ششم مشاهده
نقش مديريت بار براي کاهش پيک شبکه با استفاده از محدود کردن ساعت کار مراکز تجاري دانشمند- احمد رضا ششم مشاهده
پخش بار احتمالاتي در شبکه هاي توزيع انرژيعلي اکبر گلکار- مسعودششم مشاهده
پيش بيني انرژي برق مورد نياز با استفاده از روش سريهاي زماني تقوي- محمد علي ششم مشاهده
پيش بيني بار به روش کاربري ارضيحسيني- حسين ششم مشاهده
مدلسازي بار شبکه هاي توزيع با استفاده از اطلاعات آماري مشترکين کاظمي- نصرت الله ششم مشاهده
جايابي پست هاي توزيع بوسيله شبکه هاي عصبياخلاقيان طالب- فردينششم مشاهده
کاربرد يکپارچه براي شبکه هاي توزيع در سطح کشور صفارپور- غلامرضاششم مشاهده
طراحي بهينه شبکه هاي توزيع نيرو با استفاده از الگوريتم ژنتيک بي تعب- پروانه ششم مشاهده
آرايش مجدد شبکه هاي توزيع بوسيله الگوريتم ژنتيکمستقيمي- مهردادششم مشاهده
نظام برنامه نويسي شيءگرا در توسعه نرم افزارهاي محاسباتي مکانيزاسيون شبکه هاي توزيع نيروي برق مهدي پور- بابک ششم مشاهده
نقش ضريب بار در اصطلاح منحني تغييرات بارروحي لاريجاني- سعد اللهششم مشاهده
بررسي مؤلفه هاي بار خانگي در استان مازندرانقره توقه- عايشهششم مشاهده
طراحي هوشمند شبکه هاي توزيع در دو سطح ولتاژسلامتيان- ساسانششم مشاهده
افزايش قابليت اطمينان و طول عمر ترانسهاي توزيع قديمي و فرسوده بهنيا- علي ششم مشاهده
شيوه مناسب برق رساني در داخل شهرهاي بزرگ ( پايه هاي تلسکوپي چند منظوره ) پور رفيع عرباني- محسن ششم مشاهده
کاربرد محاسبات قابليت اعتماد در تعيين نقاط مانور شبکه هاي توزيع آذرآسا- مجيد ششم مشاهده
طرح هماهنگي عايقي تجهيزات شبکه توزيع به روش متداولسميعي- محمودششم مشاهده
يک روش اقتصادي بهبود قابليت اطمينان شبکه توزيع نيرو پيروي- عليششم مشاهده
مطالعه و شناسايي شبکه توزيع با استفاده از دستگاه ثبات پارامترهاي شبکه (طراحي و ساخت) گلکار- مسعود ششم مشاهده
کاربرد روشهاي بهينه سازي در محاسبات روشنايي معابر صفارپور- غلامرضاششم مشاهده
بازيابي سيستمهاي توزيع با استفاده از يک روش جستجوي ابتکاري جديد آذرآسا- مجيد ششم مشاهده
تحليل وضعيت موجود و ارائه طرح جديد براي فونداسيون تيرهاي بتني 20 کيلوولت هاديان- نصرت الله ششم مشاهده
بررسي فني اقتصادي پستهاي توزيع فشردهجلالي- داود ششم مشاهده
بررسي اثرات منابع ايجاد هارمونيک ها روي توان مصرفي بار حسيني- سيد حسينششم مشاهده
اثر خطاي کنتور برق بررسي شرايط محيطي و نصب و اثر هارمونيکها رسالت پناه- رضا ششم مشاهده
تحليل عوامل تلفات و تعيين اولويت کاهش آنها در شبکه فشار ضعيف مازندران فياض- علي ششم مشاهده
وضعيت موجود و آينده هارمونيکها در شبکه هاي توزيع نصرآزاداني- حسنششم مشاهده
تعيين درصد تلفات مجاز در کابل سرويس از نقطه نظر اقتصادي بخارائيان- امير هوشنگششم مشاهده
استاندارد حدود مجاز هارمونيکها در سيستم برق ايران بهشتي- محمد حسنششم مشاهده
شناسائي پديده فيليکر ولتاژ ناشي از بهره برداري ترانسهاي جوشکاري و حذف اين پديده از شبکه توزيع رضائي- احمد ششم مشاهده
بررسي نقش اتصالات ثابت در شبکه هاي فشار ضعيف توزيع برق مزيدي- احمدششم مشاهده
ارزيابي اقتصادي و انتخاب بهينه خازن هاي موازي در شبکه توزيع خوزستان برخوردار- پيروز ششم مشاهده
خوردگي و تخريب تجهيزات پست هاي توزيع و انتقالتوکل- مصطفيششم مشاهده
بررسي نمونه اي ترانسفورماتورهاي توزيع سوخته شده عبدي- غلامحسين ششم مشاهده
مقايسه افزايش حد انتقال خطوط 20 کيلوولت با استفاده از رگولاتور ولتاژ و خازن راعي- ساعد ششم مشاهده
توجيه اقتصادي نصب خازن در شبکه هاي توزيعمشتاق- جمال ششم مشاهده
کاربرد خازنهاي ثابت و اتوماتيک جهت تنظيم ولتاژ در شبکه توزيع صفرنوراله- علي ششم مشاهده
پديده فرورزونانس و روشهاي محدودسازي آن شيخ الاسلامي- عبدالرضاششم مشاهده
بهينه سازي روشنائي معابر صمدي- مهرداد ششم مشاهده
کاربرد عملي خازن گذاري بهينه در شبکه هاي فشار متوسط و تعميم آن در شبکه هاي فشار ضعيف بهمن پور- احمد علي ششم مشاهده
ضريب تلفات در خطوط توزيع با بار ناپيوستهبهزاد- محمد ششم مشاهده
تعيين مدل تلفات بي باري ترانسفورماتورهاي توزيع بطور دقيق بدري- علي ششم مشاهده
احياء روغن ترانسفورماتور محسني- حسين ششم مشاهده
بررسي تلفات بخاطر عدم تعادل بار و نقش جابجايي کابل سرويس مشترکين در کاهش آن دهبندي- نورالله ششم مشاهده
ارزيابي اقتصادي تلفات ترانسفورماتورهاي توزيعحيدرزاده- عليششم مشاهده
بررسي شرايط آب و هوائي بر روي عمر و عملکرد ترانسفورماتورهاي توزيع عبدي- غلامحسين ششم مشاهده
تعيين استانداردهاي نيروي انساني به روش منطق فازيحقاني- محمودششم مشاهده
آموزش - بهره وري در نظام بهسازي منابع انسانيبهروزي- لادن ششم مشاهده
ارائه شاخص هاي نيروي انسانيتقوي- محمد علي ششم مشاهده
تحقيقات در مديريت منابع انسانيکيخا- منصوره ششم مشاهده
ارائه عوامل مهم تاثيرگذار در روحيه کارکناناسدي گرجي- محمد حسين ششم مشاهده
مدل رفتارهاي انساني در ايجاد حوادث و کنترل ضايعات در محيط کار نبي پور- سيد مسعود ششم مشاهده
ارائه روشهاي مناسب و نوين انگيزه در کارکناناسدپور- محمود ششم مشاهده
ساختار مديريت توزيع نيرو از ديدگاه دامنه اي همواره در حال تغيير و ارتباط آن با توسعه اقتصادي کبروي- مجيد ششم مشاهده
طرح روشهاي نوين براي تسريع در وصول مطالباتاعتماد رضائي- جوادششم مشاهده
روشهاي نوين براي وصول مطالبات وصول مطالبات با توجه به ارزش زماني پول بصيرپور- محمد ششم مشاهده
شرکتهاي توزيع در چرخه عمر سازمانيخليلي- رسول ششم مشاهده
آشنايي با تکنولوژي بارکد - کاربردي عملي در پردازش اطلاعات قبوض - آب - برق - گاز - تلفن انزلي- حميد ششم مشاهده
بررسي و ارائه روشهاي مناسب ايجاد انگيزه و رغبت در مشترکان براي پرداخت بهاي مصرفي برق شاکري- مريم ششم مشاهده
تجارب ناشي از واگذاري خودروهاي دولتي به کارکنان حيدرزاده- لطف اللهششم مشاهده
حفاظت ترانسفورماتورهاي توزيع در شبکه هاي شعاعي توسط يک رله ميکروپروسسوري در منبع جمالي- صادق ششم مشاهده
اصول طراحي و اجراي زمين حفاظتي مناسباظهري- حسسين ششم مشاهده
يک مدل اصلاح شده براي بدست آوردن قابليت اطمينان سيستمهاي حفاظتي اسمعيلي- سيامک ششم مشاهده
کار با خط گرم بهترين روش کاهش حوادث و خاموشيهازويني- يسينششم مشاهده
بررسي حقوقي و کارشناسي حوادث مردمي برق و روشهاي پيشگيري از آن پوستي- نورالدين ششم مشاهده
مردم. شرکتهاي توزيع. ايمنيتوشني- مسلم ششم مشاهده
بررسي وضعيت ايمني در شرکت توزيع نيروي برق غرب استان تهران عدل- جوادششم مشاهده
CHARACTERISATION OF INSULATING OILSپهلوان پور- بهروزششم مشاهده
اثرات جانبي استفاده از لامپهاي کم مصرفرشيدي- فرزان هفتم مشاهده
بررسي کارايي هاديهاي آلومينيومي در خطوط توزيع نيرو حيدري - قدرت الههفتم مشاهده
نصب لوازم اندازه گيري مشترکين در هر يک از طبقات ساختمانهاي مرتفع و قرائت آن در طبقه همکف ممدوحي- علي هفتم مشاهده
آزمايشهاي عملي خطاي امپدانس بالا در شبکه فشار متوسط نبئي- عطاالههفتم مشاهده
بررسي تلفات بي باري ترانسفورماتور و روشهاي کاهش آن کريمي- ابوالقاسمهفتم مشاهده
طراحي و ساخت دستگاه متعادل کننده جريان هاي نامتعادل سه فاز بانان علي عباسي- خليل هفتم مشاهده
روش جديد اندازه گيري و قرائت انرژي مصرفي مشترکين از راه دور ( خودکار ) يا (Automatic Meter Reading) يا AMRافتخاري- علي هفتم مشاهده
قرائت کنتور از راه دور معصومي- علي اکبر هفتم مشاهده
خوردگي پايه هاي بتوني درمناطق آلودهمهرابي- مهدي هفتم مشاهده
طراحي بهينه ترانسفورمر توزيع با استفاده از روش الگوريتم ژنتيک اسماعيليان- امير هفتم مشاهده
کاهش هزينه طرحهاي روشنايي معابر با طراحي و ساخت چراغهاي مناسب روشنايي معابر گرجاني- ساسان هفتم مشاهده
روشهاي تشخيص صحت عملکرد برقگيرهاي شبکه هاي توزيعحرفتي- داودهفتم مشاهده
معرفي سيستم HVDC Light بعنوان يک آلترناتيو اقتصادي در شبکه هاي توزيع رستگار- حسن هفتم مشاهده
نقش ستينگ رله هاي جريان در کاهش حوادث شبکه هاي برق سلطاني محمدي- مهديهفتم مشاهده
تاثير آلودگي و رطوبت بر کارايي مقره ها در شبکه هاي توزيع اميدواري نيا- اسد. هفتم مشاهده
طراحي و پياده سازي سيستم قرائت خودکار کنتور براي مجتمع هاي مسکوني و تجاري اميني- بابک هفتم مشاهده
لزوم کاربري کليدهاي محافظ جان ( جريان نشتي ) دربهينه سازي و ايمن سازي مصرف انرژي فرجي- کاووس هفتم مشاهده
فيوز قدرت الکتدونيکي و کاربرد آن در حفاظت شبکه توزيع اقتدارنيا- فريبرزهفتم مشاهده
خصوصي سازي در صنعت برق احساسي- ناصر هفتم مشاهده
ارزيابي نتايج حاصل از تجديد ساختار ( خصوصي سازي ) بخش توزيع برق ايران گل محمدي- عزيز هفتم مشاهده
برنامه ريزي استراتژيک درشرکت توزيعبربند- سيد علي هفتم مشاهده
بررسي نتايج پياده سازي نرم افزار محاسبات مهندسي توزيع MODEC در شهرک حکيميه منطقه برق تهرانپارس بيات- امير هفتم مشاهده
جمع آوري اطلاعات شبکه هاي 20KV با استفاده از دستگاه GPS تجردي- وفا هفتم مشاهده
استفاده عملياتي از نرم افزارهاي مکانيزاسيون محاسبات مهندسي توزيع در شرکت توزيع جنوب شرق تهران پدرام فر- حميد هفتم مشاهده
کاربرد منحني هاي رشد در الگوسازي تقاضاي انرژي الکتريکي جمال پور- احمدهفتم مشاهده
سيستم قابل برنامه ريزي روشنايي معابراسکندري- عليرضا هفتم مشاهده
بهينه سازي شبکه هاي روشنايي معابر و نقش آن در مديريت مصرف برق دشتي- امير هفتم مشاهده
مطالعه جامع مؤلفه هاي بار استانيحسيني نژاد- سيد محمد هفتم مشاهده
بررسي اثر فرسودگي اجزا و اتصالات نامناسب بر تلفات شبکه توزيع گنجي- فرهاد هفتم مشاهده
روشي نوين جهت بهبود تعادل بار در شبکه هاي فشار ضعيف مشکيني- محمد حسينهفتم مشاهده
متعادل سازي بار و کاهش تلفات در شبکه هاي توزيع بوشهر به کمک کنترل توان راکتيو آقا محمدي- محمدرضا هفتم مشاهده
شبکه هاي فشار ضعيف و راهکارهاي پيشنهادي براي ارتقاء کيفيت آن عمومي- شهريار هفتم مشاهده
ارائه طرح بهينه کليدزني به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي توزيع فاخري- سيد علي هفتم مشاهده
تعادل بار و فاز در سيستم توزيع قدرتزراعت زاده- محبوبه هفتم مشاهده
بررسي روش فعلي ارزيابي شرکتهاي توزيع و پيشنهاد روش جديد جباري- حسن هفتم مشاهده
اتوماسيون - مديريت شبکه توزيع ( DMS ) و بررسي مشکلات عدم اجراي آن در شهر تهران بيات- بهنام هفتم مشاهده
ميزان تلفات توان در سيستم توزيع نيرو, نگرانيها و افسوسها بهمن پور- احمد عليهفتم مشاهده
بررسي تلفات بخش توزيع برق و تبعات اقتصادي آن علي پور- آمنه هفتم مشاهده
بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي کارکنانفرهنگي- نعمت هفتم مشاهده
آموزش کاربردي و نياز شرکتهاي توزيع برقنورائي- محمد عليهفتم مشاهده
بررسي رابطه بين ارتباطات سازماني اثر بخش و تعهد سازماني مديران يک شرکت توزيع نيروي برق امير شيباني- ابوالقاسم هفتم مشاهده
انتخاب کارگران ايمن - نمائي از علوم رفتاريسجاديان- سيد کاظمهفتم مشاهده
منابع انساني در شبکه هاي توزيع نيرواديب زاده- مجتبي هفتم مشاهده
ساماندهي شرکتهاي توزيع برق در راستاي برنامه سوم توسعه کشور ارغواني- حسين هفتم مشاهده
موانع و مشکلات فرآيند آموزش در بخش توزيع برقنورائي- محمد عليهفتم مشاهده
معايب و محاسن ارزيابي ساليانه شرکتهاي توزيع توسط وزارت نيرو و پيشنهاد روشهاي جديد ارزيابي امجدي- فرزانه هفتم مشاهده
بررسي تاثير دوره هاي آموزشي کوتاه مدت ( ضمن خدمت ) بر افزايش بهره وري کارکنان شرکت توزيع محسن پور- محمدرضا هفتم مشاهده
بررسي بهترين روشهاي تامين مالي در شرکتهاي توزيعشفيعي- خليلهفتم مشاهده
محاسبه بهاي توان راکتيو عبوري از شبکه هاي توزيعفرشچيان فسايي- احمدهفتم مشاهده
بررسي راهکارهاي وصول مطالبات معوق از مشترکين بدهکار دادي- حسن الله هفتم مشاهده
پيمانکاري خارج از سازمان و اطمينان از ايمني و بهداشتکار سجاديان- سيد کاظمهفتم مشاهده
نظام بودجه در شرکتهاي توزيع برق چالشها - تنگناها - چشم انداز ضيائي- محبوبه هفتم مشاهده
چگونه ايمني را در بهره برداري توزيع برق متحول کنيم کياني- جليلهفتم مشاهده
پاکسازي حريم خطوط توزيع با نگرشي بر حفظ محيط زيستروشن ميلاني- افشينهفتم مشاهده
بررسي شبکه هاي توزيع هوايي و زميني و مقايسه مزايا و معايب آنها نسبت به هم بابايي- مصطفي هفتم مشاهده
تحليل زنجيره ارزش رقابتي پورتر در فعاليتهاي توزيعآقائي- محسنهفتم مشاهده
استفاده از کد پستي 10 رقمي بعنوان شناسايي انشعاب برق ممدوحي- عليهفتم مشاهده
اداره بهره برداري آينه شرکت توزيع يا شاهراه اطلاعات مهرآبادي- منصورهفتم مشاهده
تجزيه و تحليل حوادث شرکتهاي توزيع نيروي برق و راههاي پيشگيري از آن احساسي- ناصر هفتم مشاهده
نگرشي به تعميرات خط گرم و روند فعاليت آن در ايرانايومن- ابوالفضل هفتم مشاهده
طبقه بندي و کدگزاري انشعاب مشترکين برقپورموسوي- سيد محمدهفتم مشاهده
تشکيل شرکت توزيع برق روشنايي يک ضرورتمهذب ترابي- سعيدهفتم مشاهده
جايگاه خدمات مشترکين در شرکتهاي توزيع برق و روشهاي بهبود آن خوارزمي- حسين هفتم مشاهده
بررسي اثرات زيانبار خاموشيها و راههاي کاهش آنپور محمد- عباسعليهفتم مشاهده
روش بهبود يافته براي برآورد بار در شبکه هاي توزيع با در نظر گرفتن سطوح خالي از بار ايزدي- محمدهادي هفتم مشاهده
استفاده از زمين به جاي يک هادي شبکه سه فاز فشار متوسط هوايي اسدي- ابوالفضل هفتم مشاهده
بررسي نتايج اولين سال اجراي طرح ملي خازن گذاري در شبکه هاي فشار ضعيف هوايي شريف يزدي- امير هفتم مشاهده
بررسي فلش ولتاژ در شبکه هاي توزيع و فوق توزيع به همراه تاثير عملکرد ترانسفورماتور و ژنراتور محلي حسينيان- سيد حسين هفتم مشاهده
مدلسازي بار شبکه هاي توزيع بر اساس اطلاعات ثباتها رضايي- بهروزهفتم مشاهده
معايب و محاسن ارزيابي عملکردهاي ساليانه شرکتهاي توزيع نيرو توسط وزارت نيرو و پيشنهاد روش هاي جديد ارزيابيمحسن پور- محمدرضا هفتم مشاهده
کاهش اضافه ولتاژهاي ناشي از کليدزني خازن در شبکه هاي توزيع حسينيان- سيد حسين هفتم مشاهده
روند گذر از نرم افزارهاي تک کاربره به يک سيستم اطلاعات مديريتي مالي - مهندسي زيبايي- مسعود هفتم مشاهده
بکارگيري اتوماسيون جهت کاهش تلفات قسمتي از شبکه توزيع شهرستان بهبهان مشهور- الهه هفتم مشاهده
ارائه ساختار اينترفيسينگ در اتوماسيون توزيع و استفاده از آن در شبکه توزيع جنوبغرب تهران ايزدي- محمدهادي هفتم مشاهده
زير ساخت جامع مخابراتي اتوماسيون سيستم توزيع افشارنيا- سعيدهشتم مشاهده
ارزش اقتصادي اتوماسيون در شبکه توزيعحدادي- عليرضا هشتم مشاهده
تصديق اطلاعات در سيستم اتوماسيون توزيع با استفاده از تابع در هم MD5 اسماعيلي- مرتضي هشتم مشاهده
طراحي و ساخت مکانيزم همزمان سه فاز کات اوت فيوز اوجاقي- منصورهشتم مشاهده
با اصلاح و کنترل صحيح سيستم زمين جان انسانها و سلامت تجهيزات را تضمين کنيم عابدي- جليل هشتم مشاهده
بررسي قابليت اطمينان شبکه توزيع استان گلستان براساس بهبود پارامترهاي طراحي و حفاظت مرتبط با ويژگي هاي منطقه عبداللهي فر- علي هشتم مشاهده
مکانيابي بهينه سکسيونرها در شبکه هاي توزيع فشار متوسط هوايي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در بار مبتني بر الگوريتم ژنتيکپارسا مقدم- محسن هشتم مشاهده
اهداف و روشهاي اجرائي و پياده سازي عملي طرحاي جامع شبکه هاي 20 کيلوولت حنائي نژاد- وحيد هشتم مشاهده
اهداف و روشهاي اجرائي و پياده سازي عملي طرحاي جامع شبکه هاي 20 کيلوولت عموهادي- مسعود هشتم مشاهده
مدلسازي ضريب تلفات توان بر حسب بار ترانسفورماتورها در پستهاي توزيع 0.4/20V بابايي- مصطفي هشتم مشاهده
مروري بر فيلترهاي قدرت و بررسي موارد کاربردي آنها در شبکه هاي توزيع ژاپن عابدي- مهرداد هشتم مشاهده
بررسي امکان پخش بار موازي در شبکه توزيع برق مشهد با توجه به اتوماسيون پست ها اسکندري- علي رضا هشتم مشاهده
بکارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS ) در طرح هاي جامع شبکه هاي توزيع حقي فام- محمودرضا هشتم مشاهده
روابط متقابل بازدارنده ها و بايدها و نبايدها در شبکه هاي توزيع وطنخواه- فضل اله هشتم مشاهده
حذف نويز صوتي ترانسفورماتورها با استفاده از الگوريتمهاي تطبيقي FXLMS و LMS الياسي- حسين هشتم مشاهده
بررسي عوامل مؤثر در فرسودگي روغن ترانسفورماتورها عمومي- شهريارهشتم مشاهده
بررسي آزمايشگاهي اثرات هارمونيکي لامپهاي کم مصرف و تاثير آن بر روي شبکه بيات- بهنام هشتم مشاهده
بررسي نقش بالاست الکترونيکي در بهينه سازي مصرف انرژي داوري- محمد نقي هشتم مشاهده
محاسبه يراق آلات مورد استفاده در شبکه هاي توزيع بر اساس توجيهات فني و اقتصادي زينليان- مهران هشتم مشاهده
مقايسه عملکرد لامپهاي کم مصرف و انواع ديگر از ديدگاه فني و اقتصادي پورمحمد- عباسعلي هشتم مشاهده
محافظت تابلوهاي اوت دور در برابر افت ولتاژ ناشي از قطع فيوزهاي کات اوت رحماني- عبدالستار هشتم مشاهده
ضرورت سازماندهي خريد و ارتقاء کيفيت تجهيزات بخش توزيع رضاجوئي- محمدرضاهشتم مشاهده
بررسي پديده فرورزونانس و تاثير پارامترهاي مؤثر بر آن در ترانسفورماتورهاي توزيع به کمک نرم افزار EMTP غلامي- احمد هشتم مشاهده
بررسي فني بازيافت روغن و افزايش عمر ترانسفورماتورهاي توزيع صادقي- مسعود هشتم مشاهده
طراحي و ساخت تستر برقگير 20 کيلوولتصفري فارمد- هادي هشتم مشاهده
بررسي علل انفجار ترانسفورماتورهاي ولتاژ در شبکه هاي توزيع غلامي- اکبر هشتم مشاهده
بررسي ساختمان ترانسفورماتورهاي خارجي موجود در شبکه هاي توزيع جباري- حسن هشتم مشاهده
بررسي روشهاي ارتينگ بتوني براي کاهش مقاومت خاک در سيستمهاي اتصال زمين رحماني- عبدالستار هشتم مشاهده
بحران تراکم ر برق مرکز و احداث پست تونلي کمپکتارغواني- حسينهشتم مشاهده
نقش مديريت بهره برداري و تعميرات در شبکه هاي توزيع عاشوري- نادرهشتم مشاهده
ارزيابي نت در ترانسفورماتورهاي شبکه هاي توزيع با استفاده از شبکه عصبي و معاونت برنامه ريزي و تحقيقات بهروزي- محمدحسين هشتم مشاهده
روش بهينه عيب يابي در شبکه هاي توزيع افشار- رامين هشتم مشاهده
تعيين چگالي احتمال اضافه ولتاژهاي ناشي از کليدزني در کابل هاي فشارقوي با استفاده از نرم افزار EMTP حسينيان- سيد حسين هشتم مشاهده
و کاربرد آن در جايابي خودروهاي عملياتي شرکتهاي توزيع برق GPS بيات- بهنام هشتم مشاهده
تشکيل ديسپاچينگ فشارضعيف تکميل آخرين حلقه زنجيره مراکز ديسپاچينگ قلمبر- خليل هشتم مشاهده
اصول انتخاب و برآورد ظرفيت و بکارگيري بهينه از ترانسفورماتورهاي توزيع ايومن- ابوالفضل هشتم مشاهده
تعيين محل خطا با استفاده از اختلاف زماني بين دو پيک متوالي به کمک موجک ها جلالي- داود هشتم مشاهده
کاهش تلفات تا حد استاندارد هدفي مجهول و دست نيافتني حيدري- قدرت اله هشتم مشاهده
مقايسه يک روش ابتکاري و روش هوشمند جهت مسئله آزادسازي ظرفيت و کاهش تلفات از طريق جايابي بهينه نيروگاه هاي کوچک توليد پراکنده بطحائي- سيد محمد تقي هشتم مشاهده
گروه هاي خط گرم راهکاري مؤثر در کاهش و حذف خاموشي هاي با برنامه در بخش توزيع قلمبر- خليل هشتم مشاهده
تجديد آرايش شبکه هاي توزيع براي کاهش تلفات با استفاده از مفهوم نقطه ژرف اسلامي- مهدي هشتم مشاهده
سيستم جامع مهندسي توزيع DSAP و کاربرد آن در تهيه طرح جامع توسعه و اصلاح شبکه توزيع کوثري موحد- سينا هشتم مشاهده
بررسي اثر مقاومت زمين برقگير اکسيدروي بر تعداد قطعي هاي ناشي از صاعقه در يک خط توزيع بهمني- محمد جعفر هشتم مشاهده
بهينه سازي شبکه هاي روشنائي موجود و ارزيابي اقتصادي دادخواه- مهرداد هشتم مشاهده
مدلسازي شبکه توزيع برق با نرم افزار ATP جهت بررسي کيفيت توان در حالتهاي مختلف اختلال در شبکه البرزي- شهاب هشتم مشاهده
کيفيت توان از ديد مهندسين توزيع زراعت زاده- محبوبه هشتم مشاهده
کاربرد فيلترهاي فعال در شبکه هاي توزيع برق حسيني نژاد- سيد محمد هشتم مشاهده
کيفيت توان در ساختار جديد رقابتي حائري- همايون هشتم مشاهده
استفاده از جبران سازهاي خازني جهت متعادل سازي ولتاژ و بهبود کيفيت توان ياقوتي- عبدالامير هشتم مشاهده
روش اندازه گيري کيفيت توان در شبکه هاي توزيع و جمع بندي آماري نتايج اندازه گيري مشرکين بزرگ برق تهران حائري- همايون هشتم مشاهده
مقايسه مدلهاي بار در محيط هارمونيکي و شبيه سازي بر روي شبکه کارخانه کاغذ غرب اصلاني- امير هشتم مشاهده
بکارگيري تبديل موجک براي آشکارسازي و طبقه بندي انواع اختلالات کيفيت توان شيخ الاسلام- عبدالرضا هشتم مشاهده
بررسي مشکلات مشترکين شرکت توزيع نيروي برق شيراز و ارائه راهکارهاي مناسب ايلامي-اردلان هشتم مشاهده
بررسي رفتارها و واکنشهاي اجتماعي مشترکين نسبت به خاموشيها و قطع برق در شهر اهواز چال اشتري- مسعود هشتم مشاهده
بررسي شبهات فني - اقتصادي جايگزيني عمومي لامپ هاي کم مصرف جعفري- سيد مهدي هشتم مشاهده
بررسي اقتصادي جايگزيني چراغهاي معمولي ( رشته اي ) با چراغهاي پربازده در روشنايي معابر جعفري- سيد مهدي هشتم مشاهده
راهکارهاي اقتصادي براي کاهش اثرات هارمونيکي درايورهاي فرکانس متغير بهرامي- جمال هشتم مشاهده
بهره وري و نظام پرداخت کارانه در شرکت هاي توزيع نيرو ملا- غلامرضاهشتم مشاهده
عوامل مؤثر در تعيين تعداد پرسنل شرکتهاي توزيع نيروي برق ياقوتي- عبدالاميرهشتم مشاهده
بهره گيري ازآمار عملکرد در تعيين سطح کيفي و تشويق پرسنل کهفي- سيد نبيل هشتم مشاهده
بررسي اثرات تعارضات سازماني و عوامل اجتماعي اقتصادي مؤثر بر عملکرد کارکنان مديريت برق کازرون ايمان- محمد تقي هشتم مشاهده
لزوم مهندسي مجدد مشاغل از ديدگاه رضايت شغلي تنعمي- محمد مهديهشتم مشاهده
بررسي سيستم ارزيابي عملکرد و ارائه الگوي مناسب آقايي- محسنهشتم مشاهده
آناليز رفتار بار فيدر به منظور اعمال مديريت سمت تقاضا در شبکه هاي توزيع گيتي زاده حقيقي- محسن هشتم مشاهده
بررسي رفتار بار مشترکين خانگي با استفاده از سيستم هاي قرائت خودکار کنتور اميني- بابک هشتم مشاهده
بررسي تعرفه مخفف انرژي در مديريت مصرف ساعات پيک مشترکين عمده انصاري- محمد امين هشتم مشاهده
مديريت بار و مصرف در سمت تقاضاي انرژي الکتريکي باني راد- نادرهشتم مشاهده
بازيابي حداکثر بار در شبکه هاي توزيع همراه با حذف بار بهينه با استفاده از هوش مصنوعي جوکار راهجردي- مجيد هشتم مشاهده
بررسي بار سرمايشي و سهم آن در پيک بار استان هرمزگان دانشور- فرشيدهشتم مشاهده
ديدگاههاي کيفيت توان به هنگام کاربرد لامپهاي کم مصرف در مديريت سمت تقاضا احمدي جعفري- فريبا هشتم مشاهده
مديريت ايمني منابع انساني در شرکتهاي توزيع بر اساس نظريه تصميم گيري صادقي- علي اکبر هشتم مشاهده
روشهاي مناسب براي اثر بخشي بهينه سازي تشت زرين- سکينه هشتم مشاهده
بورس برق ارغواني- حسين هشتم مشاهده
لزوم اصلاحات ساختازي در بخش توزيع (پيکره بندي خصوصي در قالبي دولتي) مهذب ترابي- سعيد هشتم مشاهده
کنتور خواني از راه دور معصومي- سعيد هشتم مشاهده
روشهاي ارتقاء خدمات در تاسيس آژانسهاي خدمات مشترکين معماران کاشاني- مسعودهشتم مشاهده
بررسي روشهاي نوين قرائت کنتور راديويي و DLC و مقايسه آنها با ساير روشها حمزوي- عنايت اله هشتم مشاهده
تجربه راه اندازي دفاتر فروش و خدمات برق در شهرستان اصفهان يزدچي- مهدي هشتم مشاهده
بررسي حقوقي و کارشناسي حوادث شبکه هاي توزيع نيروي برق و روشهاي پيشگيري از آن پوستي- نورالدين هشتم مشاهده
اتصال زمين در شبکه هاي توزيع و پيشنهادات اصلاحي جهت بهبود سيستم حفاظتي پور محمد- عباسعلي نهم مشاهده
طراحي يک روش جديد براي تشخيص خطاهاي امپدانس بالا براساس تبديل wavelet حسيني نوه- سعيد نهم مشاهده
استفاده از نتايج اجراي طرح مکانيزاسيون توزيع در بهينه سازي شبکه و بستر سازي براي اتوماسيون اعتمادي- امير نهم مشاهده
بررسي عوامل مؤثر در بروز خطاي فاز به زمين در فيدرهاي شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان و اقدامات اصلاحي جهت کاهش خطاربانيان نجف آبادي- رسولنهم مشاهده
حفاظت تجهيزات شبکه‌هاي توزيع در برابر اضافه ولتاژهاي مخرب سيستم قدرت غلامي- احمد نهم مشاهده
حفاظت بهينه هوشمند اضافه جريان در سيستمهاي قدرتعسگريان ابيانه- حسيننهم مشاهده
بررسي و پياده سازي اتوماسيون شبکه توزيع برق در محدوده شرکت توزيع شمالغرب تهران راجيان- تينا نهم مشاهده
بررسي ضرورت‌ ها و اصول‌ بهينه‌ اتوماسيون‌ شبکه‌ هاي توزيع وحيد نيا- احمد نهم مشاهده
امکان سنجي اعمال سيستم اتوماسيون در شبکه هاي توزيع برق ايران حقي فام- محمود رضا نهم مشاهده
طرح جامع الکتريکي بافت مرکزي مشهد پيرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) جهت برآورد بار و جايابي بهينه پست هاآذري- عباس نهم مشاهده
بررسي و اصلاح شبکه فشار متوسط شهرهاي زنجان و قزوين با استفاده از نرما فزار DIgSILENT اسدي- علي اکبر نهم مشاهده
استفاده از شبکه عصبي در افزايش دقت گيرنده هاي GPS تک فرکانسه پس از حذف اثر SA المدرسي- سيد محمد تقي نهم مشاهده
سيستم مديريت حوادث فشار ضعيف (ديسپاچينگ فشار ضعيف) افشار- راميننهم مشاهده
نقش برنامه ريزي در کاهش خاموشي هارحماني- محمد نهم مشاهده
بررسي تاثيرات برقي نمودن چاههاي کشاورزي بر شبکه توزيع بامري- عليرضانهم مشاهده
بررسي انرژي توزيع نشده مديريت برق ارسنجانعبادي- عبادالهنهم مشاهده
روشهاي مدرن دربرنامه ريزي و طراحي شبکه توزيع الکتريکي صفري- احمدنهم مشاهده
کاربرد GIS در تهيه اطلاعات سيستم هاي توزيعفرشچيان فسايي- احمدنهم مشاهده
شناسائي و تعيين نقاط ضعف و قوت فيدرهاي فشار متوسطممسني- حسيننهم مشاهده
کاهش پيک بار سرمايشي شهرستان بندر عباس با اعمال کنترل مستقيم کولرهاي گازي نصوري- ناصح نهم مشاهده
بررسي مشکلات اجرائي و بهره برداري شبکه هاي توزيع در مناطق سردسير وحيدنيا- احمد نهم مشاهده
بررسي عوامل موثر بر تقاضاي انواع انرژي در بخش صنعت استان اصفهان و تخمين کششهاي جانشيني بين آنها بهبهاني فرد- پروين نهم مشاهده
روشي نوين در تجديد آرايش شبکه هاي نا متعادل توزيع با استقاده از جابجايي شاخه ها هادي تابعي- سيد محمد نهم مشاهده
کاربرد نظريه صف بندي در بهره برداري بهينه از شبکه هاي توزيع نيروي برق خواصي- سيدکامران نهم مشاهده
طراحي مدل بهينه روشنايي معابر روستاها و ارزيابي فني و اقتصادي شيردل- محمد نهم مشاهده
اولويت بندي فيدرهاي kv20 شبکه توزيع شهرستان ساري جهت بهره برداري بهينه و اتوماسيون افشار- احمد نهم مشاهده
بررسي نقش اتصالات ثابت در شبکه هاي توزيع وبهينه سازي آن اشرف زاده- سيد ابوالفضلنهم مشاهده
ارائه روشي نوين در جايابي بهينه پستهاي توزيع به روش الگوريتم ژنتيک (GA) رمضانپور- پرويز نهم مشاهده
بهينه سازي شبکه هاي توزيع حامي فرد- محمدرضا نهم مشاهده
ارائه يک روش تحليلي جديد در مورد خازن گذاري ثابت بهينه در شبکه هاي توزيع شعاعي دين پرست- کريم نهم مشاهده
بررسي وقوع پديده فرورزنانس بر اثر کليدزني ناقص در شبکه هاي توزيع نيرو ياقوتي- عبدالامير نهم مشاهده
بازآرايي بهينة فيدرها جهت نيل به کمترين تلفات، بهترين کيفيت و بيشترين امنيت در توان الکتريکي توزيع شده ناصحي- مجيد نهم مشاهده
مقايسه ترانسفورماتورهاي نوع خشک و روغنياحمدزاده- ب نهم مشاهده
بار گذاري بهينه ترانسفورماتورهاي توزيع برقاسدي لاري- محمدجوادنهم مشاهده
محاسبه و بررسي جريان هجومي ناشي از وصل ترانسفورماتورهاي توزيع بيات- بهنام نهم مشاهده
پتانسيل کاهش پيک بار شبکه سراسري از طريق بهبود راندمان و نحوه بارگيري از ترانسفورماتورهاي توزيع جهانگيري- محمد رضا نهم مشاهده
ارزيابي عمر عايقي و مقدار پيري ترانسفورماتورهاي قدرت و توزيع در شرايط اضافه بار و تحت تنشهاي حرارتي و الکتريکيحلوايي نياسر- ابوالفضل نهم مشاهده
الگوريتم طراحي و ساخت ترانسفورماتور تزريق جريان جهت آزمون نوعي ادوات توزيع آريان ‌نژاد- محسن نهم مشاهده
مدلسازي عيب هاي داخلي ترانسفورمر با استفاده از MATLAB بناء شريفيان- محمد باقرنهم مشاهده
بررسي فني واقتصادي سرويس اساسي ترانسفورماتورهاي توزيع شامل تصفيه فيزيکي وشيميائي روغن بحيرائي- اردشير نهم مشاهده
روش حفاظت از ترانسفورماتور خشک توزيعهنرمند- محمد اسماعيلنهم مشاهده
مطا لعات شبيه سازي به منظور بررسي عملکردالگوريتم تعيين آرايش بهينه مشترکين تکفازجهت بالانس بارفازهاي شبکه وکاهش تلفات امينيان- حسيننهم مشاهده
بررسي مسئله تخصيص بار در شبکه هاي توزيع در محيط فازي حرفتي- داوودنهم مشاهده
جايابي وتعيين ظرفيت خازن موازي در شبکه توزيع به کمک الگوريتم ژنتيک باهدف کاهش تلف توان اهمي شبکه حکيم فر- ناصر نهم مشاهده
محاسبه تلفات انرژي شبکه هاي توزيع در محيط غير دقيقحرفتي سبحاني- داوودنهم مشاهده
بررسي زيانهاي ناشي از ظرفيت منصوبه اضافي و تلفات حاصل از آن در ترانسفورماتورهاي توزيع روستايي با استفاده از اندازه گيري وات سرانه روستايي کرمانشاه در تابستان 1382 رمضاني- کيکاوس نهم مشاهده
ضرورت و راهکارهاي خازن‎گذاري براي مشترکين کم‎انگيزه شريف‏ يزدي- امير نهم مشاهده
تحليل اعوجاج هارمونيکي در سيستم‌هاي توزيعاحمديان- نهم مشاهده
تحليل اعوجاج هارمونيکي در سيستم‌هاي توزيععسگريان ابيانه- حسيننهم مشاهده
بررسي تلفـات در شبکه‌هاي توزيع برق زنجانقاسملو قيداري- مهدينهم مشاهده
تجديد آرايش شبکه هاي توزيع براي کاهش تلفات با استفاده از الگوريتم دايسترا خاني دهنوئي- مهدي نهم مشاهده
ارائه روشي براي کاهش تلفات در سيستم هاي توزيع بر مبناي تغيير محل تغذيه سيستم هاي توزيع حسيني- سيد مهدي نهم مشاهده
مدل سازي ضريب تلفات در شبکه توزيع فشار ضعيف شهر تکاب عبداللهي- عبدالاحدنهم مشاهده
خازن گذاري بهينه در شبکه فشار ضعيفنظري- محمود نهم مشاهده
خطرات ناشي از برق گرفتگي و تاثيرات بيولوژيک آن بر بدن انسان و تجزيه و تحليل دو حادثه برق گرفتگي از ديدگاه ايمنيسفيدي- اکبر نهم مشاهده
ارائه يک مدل دقيق از لامپ کم مصرف در نرم افزار PSpice براي طراحي بالاست الکترونيکي مهرابي- اکبر نهم مشاهده
استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي در تعيين محل دقيق خطا در شبکه هاي توزيع شعاعي هوائي اکبري- عادل نهم مشاهده
جايابي مناسب تنظيم گرهاي ولتاژ و انتخاب بهينه نقطه تنظيم آن در خطوط توزيع ده گري- جاسم نهم مشاهده
پخش بار بهينه با رعايت قيود امنيت سيستم قدرت با استفاده از برنامه ريزي درجه دوم و روش سيمپلکس رفيعي- محمد علي نهم مشاهده
متعادل‌سازي بار در شبکه‌هاي توزيع نامتعادل با استفاده از فيلترهاي اکتيو حسيني- سيد حسين نهم مشاهده
مدلسازي و بررسي نحوه تغييرات شاخصهاي قابليت اعتماد شبکه‌‌هاي توزيع در طول سال حسيني افضل- علي نهم مشاهده
بررسي و بهبود قابليت اطمينان در شبکه توزيع شهرهاي زنجان و قزوين با استفاده از نرم‌افزار DIgSILENT اسدي- علي اکبر نهم مشاهده
معرفي نرم‌افزار طراحي خطوط هوائي(PDLD) شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان‌شرقي عبدل‌زاده- ناصر نهم مشاهده
مقايسه شبکه‌هاي هوايي و زميني در احداث و بهره‌برداري مرتضي‌زاده- علينهم مشاهده
اضافه ولتاژهاي موجي در شبکة توزيع فشار ضعيف و حفاظت مصرف کنندگان در برابر آن مشکوه الديني- محمد رضا نهم مشاهده
بررسي اقتصادي و فني اثربخشي بکارگيري کابلهاي خودنگهدار هوايي در بهينه سازي شبکه فشار ضعيف زين الديني- داود نهم مشاهده
گزارش تحليلي نصب خازنهاي فشار ضعيف درشبکه توزيع برق استان کردستان زرنشان- محمد مراد نهم مشاهده
مدلسازي رياضي فيلترهاي فعال قدرت بمنظور بهسازي کيفيت توان در شبکه توزيع صادقي- سيد حسام الدين نهم مشاهده
تعادل بار فشار ضعيف با استفاده از توان متوسط مشترکين رئوفت- مهدينهم مشاهده
بررسي کيفيت توان در قسمتي از شبکه توزيع شيرازسيوف جهرمي- محمودنهم مشاهده
مقايسه SCC و TCR از ديدگاههارمونيکهاي تزريقي به شبکه‌ توزيع عابدي- مهرداد نهم مشاهده
عوامل مهم افزايش زمان خاموشي برقانبيائي- محمدصادق نهم مشاهده
اصلاح ضريب بار با تنظيم ضريب مشارکت مشترکين ديماندي بزرگ انصاري- محمد امين نهم مشاهده
انجام مطالعات برآورد بار بلند مدت در شهرهاي زنجان و قزوين با استفاده از روش کاربري ارضي امجدي- علي اصغر نهم مشاهده
روش جديدي براي مسير يابي بهينه فيدرهاي فشار متوسط بر اساس الگوريتم ژنتيک(GA) آقامحمدي- محمد رضا نهم مشاهده
برآورد انرژي و بار با استفاده از روش تلفيقيرئوفت- مهدينهم مشاهده
جايابي بهينه خازن در شبکه هاي فشار ضعيف استان سمنان با استفاره از الگوريتم ژنتيک رمضانپور- پرويز نهم مشاهده
بررسي الگوي مديريت تيم سازي بلبين(Belbin)آقائي- محسن نهم مشاهده
لزوم بازنگري در وضعيت مأمورين قرائت کنتور عادياميني- مسعودنهم مشاهده
تبيين فرهنگ سازماني در شرکت توزيع نيروي برق مازندران بر اساس الگوي فرهنگي گرت هافستد اندرخور- ابراهيم نهم مشاهده
ارائه شاخصي مناسب جهت ارزيابي، تعيين حد بارگذاري و پايداري ولتاژ در فيدرهاي توزيع اله دا د- محمد نهم مشاهده
بررسي تأثير دوره هاي کوتاه مدت آموزشي بــر کارآئي کارکنـان از ديدگاه مديران باني راد- نادر نهم مشاهده
بررسي تاثير وصول مطالبات مشترکين در پيشبرد سرمايه‌گذاري شرکت توزيع برق استان اصفهان بحريني- جعفر نهم مشاهده
مشارکت کارکنان در مديريت مشارکتيبهشاد- بيژن نهم مشاهده
چالش‌هاي فراروي روش‌هاي عمليات در حوزه بهره‌برداري شبکه‌هاي توزيع و راهکارهاي بهبود آن پيکر- حسين نهم مشاهده
عوامل کليدي توسعه ظرفيت پيمانکاران در برونسپاري فعاليتهاي توزيع در برق منطقه اي تهران ترابي- حبيب نهم مشاهده
طرح فروش تلفني انشعاب برق تکفاز شهريحيدرپور- حسين نهم مشاهده
نقش ايمني وبهداشت کار دربهسازي ساختار سازماني صنعت برق کشور خاقاني- محمد نهم مشاهده
پيشنهاد يک روش جهت وصول سريعتر هزينه برق مصرفيرضائي- عليرضانهم مشاهده
بانک اطلاعات انرژي و کاربرد آن در مديريت و برنامه ريزي انرژي رهنما- سعيد نهم مشاهده
بهبود سيستم جمع آوري داده ها (آمار و اطلاعات) در شرکتهاي توزيع با تأکيد بر صحت داده ها شانظري- محسن نهم مشاهده
اصلاح روشهاي وصول مطالبات براساس نتايج آماري نظرسنجي هاي عمومي شجاعيان- شاهرخ نهم مشاهده
بررسي مسائل استقرار سيستم مديريت کيفيت ايزو 9000 و اجراي مؤثر آن در شرکتهاي توزيع برق جعفري- جواد نهم مشاهده
اثرات متقابل تغيير نقطه فروش انرژي به مشترکين صنعتي بزرگ انصاري- محمد امين نهم مشاهده
مديريت مصرف مشترکين خانگي برقطالبزاده- محمد رضا نهم مشاهده
بررسي ميزان رضايت مشترکين در شرکت توزيع نيروي برق مشهد ظريف شاهسوند نژاد- هاشمنهم مشاهده
نقش سرمايه و نيروي انساني در شرکتهاي توزيع برقمحمودي عالمي- شجاعنهم مشاهده
بررسي عوامل اساسي عدم دسترسي به نرخ خاموشي قابل قبول در توزيع برق شيراز فخارزادگان- خليل نهم مشاهده
برون سپاري در راستاي ايجاد هماهنگي بين تکنولوژي، استراتژي و ساختار مصطفوي- سيد محمود نهم مشاهده
تشکيل بازار برق و تأثير آن بر عملکرد شرکتهاي توزيع دانشور- فرشيدنهم مشاهده
نحوه تخصيص بودجه سرمايه گذاري در شرکتهاي توزيعمقيمي- اعتضادنهم مشاهده
اهداف ، خط مشي ها ودستاوردهاي پروژه تهيه طرح جامع شبکه توزيع شهرهاي زنجان وقزوين رمضان پور- پرويز نهم مشاهده
تجديد ساختار صنعت برق يدوي- محمد رضا نهم مشاهده
مديريت عملکرد و سنجش آن يزدچي- مهدي نهم مشاهده
بررسي توزيع پتانسيل بر روي برقگيرهاي آويزي ZnOباوفا طوسي- رضانهم مشاهده
بررسي آماري اثرات رطوبت و شرايط جوي بر پانچ مقره ها در شرکت توزيع نيروي برق مشهد جاويدي- محمد حسين نهم مشاهده
ارزيابي ميزان پايداري سازه ها و تجهيزات شبکه هاي برق در بخش توزيع در مقابل زلزله (مطالعه و بررسي خاص از شبکه هاي توزيع تا KV 20 و پستهاي زميني KV 20 مازندران) جعفري سنگ چشمه- سيد جواد نهم مشاهده
بررسي روشهاي تشخيص مقره هاي پانچ شده توسط دوربين هاي کرونا خالو زاده- حميد نهم مشاهده
بررسي و لزوم احداث و جايابي پستهاي فوق توزيع با استفاده از نتايج طرح جامع شبکه¬هاي 20 کيلوولت خراساني- علي نهم مشاهده
بررسي مشکلات سيستم مکانيکي قطع همزمان کات اوت فيوزها و پيشنهاد يک سيستم جايگزين اباذري- مهران نهم مشاهده
کاربرد تخمين بار پست‌هاي توزيع در ارزيابي تلفات ترانسفورماتورها و فيدرهاي فشارمتوسط توزيع حقي‌‌فام- محمودرضا نهم مشاهده
حفاظت و جلوگيري از سوختن تجهيزات روشناييسيد عسگري ميرمحمدنهم مشاهده
بررسي پست هاي سيار برق منطقه اي تهرانپريساي- سارا نهم مشاهده
ارائه راههاي جلوگيري از ترکيدن برقگيرهاي فشار متوسط زارع- منصورنهم مشاهده
کليدهاي دو وضعيتي و اتوماسيون بالانس بار ترانسفورماتورهاي توزيع قاري- سعيد نهم مشاهده
اثرات نامطلوب قطع يک فاز بر تجهيزات شبکه و مشترکينکريمي- ابولقاسمنهم مشاهده
نقش طراحي صحيح و بکارگيري تجهيزات استاندارد درشبکه هاي توزيع در جلوگيري از حوادث در زمان وقوع حوادث غيرمترقبهکياني- جليل نهم مشاهده
طراحي و ساخت نشاندهنده خطا در شبکه 20 کيلوولتمرادي عميدآبادي- محمد تقينهم مشاهده
طراحي مکانيکي کلاهک مقره‌هاي پرسلاني بشقابيرياحي نوري- نسترننهم مشاهده
بررسي عملي و شبيه‌سازي تغييرات رفتاري برقگير با عوامل اثرگذار مهدوي نيک- حميد نهم مشاهده
بررسي تاثير انواع کليدزني در ايجاد فرورزنانس در سيستمهاي الکتريکي حسين نوروزي- حامد نهم مشاهده
طراحي دقيق پستهاي فوق توزيع20/63 کيلوولتطاهرنژاد- طاهرنهم مشاهده
Contribution to Distribution System Automation for Diagnosis of Power Quality Disturbances Using Wavelet Transform And RBF Networks اسماعيلي جعفرآبادي نهم مشاهده
تيرها و كراس آرمهاي كامپوزيتيرياحي- نسرين دهم مشاهده
طراحي و ساخت دستگاه كنترل از راه دور كابل مشتركين برق خانگي و صنعتي (قطع و وصل و جابجائي فاز) سجودي- مصدق دهم مشاهده
مطالعه گرم شدن كابل ها به روش المان محدود فيضي- محمد رضا دهم مشاهده
پارامترهاي انتخاب هاديهاي سيستم توزيع انرژي الكتريكي قطارهاي برقي و بررسي اضافه ولتاژهاي گذرا در اين خطوط شهنيا- فرهاد دهم مشاهده
تاثير پذيري خطوط پرعارضه استان هرمزگان از شرايط محيطي حاکم بر منطقه جباري- ساسان دهم مشاهده
بررسي اثرات اضافه ولتاژهاي گذراي ناشي از برخورد صاعقه به خطوط هوايي در كابلهاي زميني شبكه هاي توزيع شهنيا- فرهاد دهم مشاهده
بررسي حوادث ناشي از عوامل جوي بر خطوط 20 کيلو ولت توزيع نيروي برق گلستان حسيني- سيد علي اصغر دهم مشاهده
نقشه ومدل نشست آلودگي تاثيرگذار برروي ايزولاسيون درمناطق تحت پوشش شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر شريعتي- محمد رضا دهم مشاهده
نقشه ومدل نشست آلودگي تاثيرگذار برروي ايزولاسيون درمناطق تحت پوشش شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر رضايي- مجيد دهم مشاهده
هاديهاي هوايي روكش دار – نسل آينده خطوط توزيع در ايران طرفدارحق- مهرداددهم مشاهده
بررسي علل سوختن کنتورهاي ديماندي ديجيتالي ايراني دوست- مسعوددهم مشاهده
توزيع پتانسيل وميدان الکتريکي در طول مقره هاي سيليکوني با قطرات آب خسروي- هادي دهم مشاهده
توزيع در بن بست عبدي- حسن دهم مشاهده
ملاحظات اجرائي خصوصي سازي درشركتهاي توزيع برق و بررسي فعاليت هاي قابل واگذاري اين شركتها به بخش خصوصي رحيمي- جلال دهم مشاهده
تغيير ساختاردر شبکه فشار متوسط شرکت توزيع جنوبغرب تهران با هدف کاهش تلفات سلماني- اسدالله دهم مشاهده
ارزيابي عملکرد تعمير ونگهداري شبكه هاي توزيع نيروي برق و تأثير واگذاري آن به بخش خصوصي پورمحمد- عباسعلي دهم مشاهده
ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي توزيع در محيط تجديد ساختار شده آقايي- جمشيد دهم مشاهده
مديريت مصرف برق راهبردها و راهكارها نعمتي- بابك دهم مشاهده
مديريت مصرف برق راهبردها و راهكارها ارغواني- حسين دهم مشاهده
چگونگي رفتار انضباطي با کارکنان در سازمان آغولي- علي دهم مشاهده
ضرورت برنامه ريزي استراتژيک در شرکتهاي توزيع يزدچي- مهديدهم مشاهده
مديريت دانش در شركتهاي توزيع نيروي برق فراهاني- رضا دهم مشاهده
معيار رقابت وارزيابي كارايي و بهر هوري شركتهاي توزيع برق ايران زيبا- فاطمه دهم مشاهده
بررسي رضايتمندي مشترکين از خدمات شركت توزيع برق شهرستان اصفهان با اتکا به نظرسنجي و تجزيه و تحليل آماري صائبي- شيوا دهم مشاهده
تحقيق در ريشه يابي عوامل مؤثر بر نارضايتي شغلي پرسنل شرکتهاي توزيع محسن پور- محمدرضا دهم مشاهده
بررسي اثرات طرح جامع مديريت اطلاعات در شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان مظاهري- نادر دهم مشاهده
بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شغل (بر مبناي مدل هاكمن – اولدهام) با رضايت شغلي كاركنان در شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهرانرحيمي- علي دهم مشاهده
بررسي تأثير سبكهاي مديريت وظيفه مدار و رابطه مدار بر رضايت شغلي كاركنان شركتهاي توزيع برق استان تهران رحيمي- علي دهم مشاهده
نقش مشارکت عمومي در اثر بخشي مديريت دولتي نامور- مجيد دهم مشاهده
بررسي علل استقبال نکردن مردم ازلامپهاي کم مصرف درروشنائي معابرعمومي قربان زاده مقدم- جواد دهم مشاهده
مدل جديد تصميم گيري در مديريت قطع برق بانان علي عباسي- خليلدهم مشاهده
جبران سازي نامتعادلي و هارمونيک هاي ولتاژ در شبكه هاي قدرت با استفاده از تجهيزات اندازه گيري و كنترل هوشمندشايانفر- حيدرعلي دهم مشاهده
Simulated annealing روش جديدي براي بازآرايي فيدرهاي سيستم توزيع برق به روش بهينه سازي كاظمي- احد دهم مشاهده
طراحي و ساخت فيلتر فعال قدرت براي جبران بارهاي غيرخطي كارگر- عباس دهم مشاهده
معرفي يك شاخص جديد براي تحليل پايداري ولتاژ شبكه هاي توزيع شعاعي در حضور جبرانساز استاتيكي توزيع (DSTATCOM) كاظمي- احد دهم مشاهده
مقايسة چهار روش كنترل فيلتر اكتيو قدرت موازي بمنظور كاهش مؤثر اعوجاج هارمونيكي در سيستمهاي قدرت و شبكه هاي توزيع عزتي- حميد رضا دهم مشاهده
مقايسه شاخصهاي كيفيت برق شبكه انتقال وفوق توزيع با شبكه توزيع در شبكه تحت پوشش برق منطقه اي زنجان واحدي- وحيد دهم مشاهده
بررسي ويژگيهاي كيفيت توان شبكه هاي توزيع داراي منابع توليد پراكنده شهنيا- فرهاد دهم مشاهده
استراتژي كنترل جريان در فيلتر اكتيو موازي سه فاز با استفاده از شبكه عصبي، براي کاهش هارمونيكها و جبران توان راكتيومحمدي- حميد رضادهم مشاهده
برآورد ميزان تلفات هارمونيكي و بررسي تاثير شرايط ناشي از کمبود کيفيت توان در شبکه عبدالله زاده سنگرودي- رضا دهم مشاهده
نرم افزار شبيه ساز عدم تعادل بار در فيدر هاي توزيع و متعادل ساز آن در حوزه زمان آقا محمدي- محمدرضا دهم مشاهده
كاربردهاي ترانسفورماتور زيگزاگ در شبكه توزيع جهت اصلاح كيفيت توان حاجي عاطفت دوست دهم مشاهده
مقايسه تلفات و هزينه هاي ناشي از مرتب ههاي مختلف هارمونيک توسط مدلسازي هارمونيکي شبکه مرزبند- موسي دهم مشاهده
ارائه يک مدل ديناميکي براي کوره قوس الکتريکي در حضورSVC به منظور كاهش مشکلات کيفيت انرژي و بهبود ولتاژ کوره در شبکه توزيععزيزي- حسيندهم مشاهده
مقايسه عملكرد ادوات Custom Power جهت بهبود كيفيت توان در شبكه هاي صنعتي نوروزيان- رضا دهم مشاهده
مقايسه متروي تهران با متروي تبريز و بهبود کيفيت توان متروي تبريز سرهنگ زاده- ميترا دهم مشاهده
مقايسه توپولوژيهاي مختلف توليد برق بادي و اثرات آنها بر شبکه هاي ضعيف فيضي- محمد رضا دهم مشاهده
خازن گذاري در شبکه هاي فشار ضعيف با توجه به توزيع تجمعي مشترکين اصغري فرد- محمود دهم مشاهده
معرفي يك روش ابتكاري جهت تعيين مكان و اندازه بهينه خاز نهاي ثابت در شبكه هاي توزيع شعاعي رضايي- بهروز دهم مشاهده
بررسي كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با بهره برداري غربالي از شبكه هاي توزيع فشار ضعيف ??? ولت حدادي- عليرضا دهم مشاهده
اجراي مديريت ولتاژ با هدف آزادسازي ظرفيت و كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع نيرو وارطانيان- رابرت دهم مشاهده
بهينه سازي توان راكتيو در سيستمهاي توزيع با هدف دستيابي به ماكزيمم كاهش تلفات به رو ش تئوري منطق فازي رهنورد- رضا دهم مشاهده
مديريت قطعي هاي توزيع با بهره گيري از هوش مصنوعي گلساز شيرازي- محمدرضادهم مشاهده
بكارگيري سيستم هايTES در بارهاي سرمايشي مشتركين انصاري- محمد اميندهم مشاهده
Land use پيش بيني بلند مدت بار در شركتهاي توزيع با استفاده از شبكه هاي ويولت ومقايسه آن با شجاعي- منصور دهم مشاهده
تخمين بار شبكه توزيع با استفاده از اندازه گيري زمان واقعي محدود ياقوتي- عبدالامير دهم مشاهده
بررسي بهبود قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع کابلي با اجراي اتوماسيون و شبيه سازي آن در يک شبکه واقعي نجفي باغچه جوقي- سعيد دهم مشاهده
بررسي پيامدهاي بهره برداري نادرست از شبكه هاي توزيع و راهكارهاي بهبود آن مهرنيا- هادي دهم مشاهده
مقايسه سيستمهاي مخابراتي در اتوماسيون و ديسپاچينگ توزيع سلام زاده- محموددهم مشاهده
طراحي وساخت سيستم بازخواني ديجيتالي كنتور برق خانگي وارسال آن از طريق كابل برق ورودي امجدي- مجيد دهم مشاهده
طراحي وساخت سيستم بازخواني ديجيتالي كنتور برق خانگي وارسال آن از طريق كابل برق ورودي اسماعيل زاده- رسول دهم مشاهده
طراحي و ساخت سيستم نظارت بر برقدار بودن شبكه توزيع و اعلان عملكرد كات اوت فيوزها معصوميان- شهرام دهم مشاهده
ارزيابي فني و اقتصادي اتوماسيون شبکه هاي توزيع برق كشاني- عليرضادهم مشاهده
هماهنگي بهينه حفاظتي بين فيوزهاي فيدر فشار متوسط و تجهيزات حفاظتي در پستهاي فوق توزيع فرامرزي- فرشاد دهم مشاهده
روش نوين در مونيتورينگ و عيب يابي ترانسفورماتورهاي توزيع خشک كيواني- بهزاد دهم مشاهده
بررسي علل قطع ناخواسته فيدرهاي 20 كيلوولت وروشهاي كاهش آن بهرامي- محمد رضا دهم مشاهده
بررسي فني و اقتصادي طرح تغذيه پستها ي زميني به صورت حلقوي و طراحي عملي براي يك منطقه نمونه از شهر قم اميني- احمد دهم مشاهده
تأثير تغييرات ويسكوزيته روغن و مقاومت سيم پيچيها در اثر تغيير درجه حرارت بر قابليت بارگذاري ترانسفورماتورهاي غوطه ور در روغن فخري- عطا دهم مشاهده
بررسي و مقايسه فني رطوبت زدايي از سلولز ترانسفورماتورهاي توزيع به روش كلاسيك و روش تعادل رطوبت روغن و سلولز هاشمي- سيد محمد دهم مشاهده
بهينه سازي هزينه تجهيزات حفاظتي شبكه هاي توزيع الكتريكي حاتمي- عليرضادهم مشاهده
بهينه سازي هزينه تجهيزات حفاظتي شبكه هاي توزيع الكتريكي يزديان- عليدهم مشاهده
محاسبات تحليلي جايابي بهينه اتوبوستر در شبكه هاي فشار متوسط توزيع اسلامي- فرود دهم مشاهده
بررسي پايداري نيروگاههاي آبي كوچك زنجير هاي ياسوج در اتصال به شبكه توزيع حسيني- سيد محمد حسن دهم مشاهده
كليدزني خازنها در سيست مهاي توزيع توسط منطق فازي صفري- سعيددهم مشاهده
طراحي بهينه شبکه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيک عبادي- جعفر دهم مشاهده
جايابي بهينه محل نصب سکشنالايزر ميربهبهاني-سيد مظاهردهم مشاهده
بررسي و تجزيه وتحليل حوادث تجهيزات شبكه هاي ?? كيلوولت ذبيحي- محسن دهم مشاهده
روش هاي بهبود بهره برداري شبکه هاي توزيع و اثر بخشي مکانيزاسيون درآن باقرزاده- طاهره دهم مشاهده
بررسي الگوريتمهاي تعيين توپولوژي شبكه هاي بزرگ توزيع جهت تجديد آرايش فولادي- رجا دهم مشاهده
شناسايي و بررسي محدوديت هاي عملكرد برقگير در شبكه توزيع برق استان گلستان مزيدي- احمد دهم مشاهده
تفكيك اجزاء تلفات انرژي درشبكه 400 ولت با كمك سيستم AMR رحمانپور- محمد دهم مشاهده
بررسي استفاده از بوشينگهاي سيليكوني به جاي بوشينگهاي سراميكي در ترانسفورماتورهاي توزيع فتحي رضايي- مهدي دهم مشاهده
مديريت مصارف غيراقتصادي، پيش شرط واقعي شدن بازار برق در سمت توزيع و مصرف شريف يزدي- امير دهم مشاهده
طراحي و ساخت سکسيونر هوائي فشار ضعيف بهرامي- محمد حسيندهم مشاهده